พิธีการศุลกากร
ระบบ E-Customs
การนำเข้าสินค้า[E-Import]
การส่งออกสินค้า[E-Export]
 
สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร 
ยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับการนำเข้าและ
การผลิตของที่กระทำในเขตปลอดอากร

ยกเว้นอากรขาออกสำหรับสินค้าที่ปล่อยจากเขต
ปลอดอากรสำหรับสินค้าที่นำเข้ามาจาก
ต่างประเทศ

ยกเว้นอากรนำเข้าสำหรับสินค้า เช่น เครื่องจักร
อุปกรณ์ที่จำเป็นในการประกอบพาณิชยกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อการเศรษฐกิจของประเทศ

 สิทธิประโยชน์ด้านศุลกากร
1. สามารถจำหน่ายของใน SAFZ ให้คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือผู้ได้รับสิทธิ์คืนอากรตามมาตรา 19 ทว ยกเว้นอากรตามพ.ร.บ.พิกัดฯ ส่งเสริมการลงทุน หรือกฎหมายอื่น เสมือนการนำของจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร

2. ของที่นำออกจาก SAFZ เพื่อใช้ หรือบริโภคภายในประเทศต้องชำระค่าภาษีอากรโดยการคำนวณตามสภาพ ราคาของพิกัดและอัตราในเวลาที่ปล่อยของนั้นออกจาก SAFZ โดยถือเสมือนว่านำเข้ามาในประเทศ และในวันที่นำออกจาก SAFZสามารถนำมูลค่าของวัตถุดิบในประเทศที่นำเข้ามาผลิตของนั้นหักออกจากราคาไม่ต้องนำมาคำนวณค่าภาษีอากรถ้าของที่นำเข้าไปนั้นไม่มีสิทธิ์ได้รับคืนหรือยกเว้นอากร

3. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำวัตถุดิบที่เข้าไป SAFZ เพื่อผลิต ผสม ประกอบแล้วนำออกมาจำหน่ายภายในประเทศ สามารถใช้อัตรา
ต่ำสุด เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ (ตามประกาศ116 พ.ศ.2549)

4. ได้รับการยกเว้นอากรสำหรับของที่เสียหาย ของที่ใช้ไม่ได้ของที่ไม่ได้ใช้ใน SAFZ ที่ได้รับอนุมัติให้ทำลาย

5. สามารถโอนและรับโอนจาก SAFZหรือ EPZได้

6. สามารถนำของไปผ่านกระบวนการผลิต บางขั้นตอนนอก SAFZ ได้

7. ได้รับการยกเว้นและไม่อยู่ภายในบังคับของกฎหมายเกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพและมาตราฐาน(มอก)สำหรับของที่นำเข้า

8. ไปใน SAFZ เพี่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุหรือดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรได้รับสิทธิยกเว้นค่าภาษีอากร
ตลอดเวลาที่อยู่ใน SAFZ โดย
- ไม่ต้องยืนสูตรการผลิต
- ไม่ต้องวางประกัน
- ไม่มีกำหนดเงื่อนไขในจำนวนที่ส่งออก
- ไมมีเงื่อนเวลาในการส่งออก

9. การนำของเข้าและส่งออกจาก SAFZ สามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้ไม่ต้องขออนุญาตจาก กนอ. ซึ่งเป็นการให้บริการแบบ ONE STOP SERVICE
 
Free Zone Operator © 2006-2012