ประกาศกรมที่ 27/2551 : เรื่อง : การผ่านพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารว่าด้วยกระบวนการศุลกากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสนามบินนานาชาติที่อยู่ในส่วนภูมิภาค
ประกาศกรมที่ 10/2547 : เรื่อง : ระเบียบปฏิบัติเขตปลอดอากรสำหรับการประกอบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเกี่ยวกับปิโตรเลียม หรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว
ประกาศกรมที่ 87/2546 : เรื่อง : หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคำขอ การอนุมัติให้จัดตั้งเขตปลอดอากรการขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร และการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำเข้าไปในเขตปลอดอากร
ประกาศ นโยบายความปลอดภัยของท่าอากาศยาน (Aerodrome Safety Policy) (08/07/2551)
ประกาศ เรื่อง อัตราค่าบริการคลังสินค้าส่วนกลางภายในเขตปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ**
ประกาศ เรื่อง อัตราค่าบริการขนส่งสินค้าภายในเขตปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิิ **
ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตส่งหรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ฯไปกับอากาศยาน (27/02/2551)
ประกาศ ปรับลดอัตราค่าบริการในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (26/02/2551)
ประกาศ ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องค่าบริการจอดรถในพื้นที่เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (31/01/2551)
ประกาศ เปลี่ยนแปลงค่าบริการจอดรถในพื้นที่เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (04/01/2551)
ประกาศ ปรับอัตรา ค่าบัตรรักษาความปลอดภัย (07/01/2551)
ประกาศ เรื่อง การต่ออายุบัตร รักษาความปลอดภัยชนิดถาวร
ประกาศ เรื่องการใช้พื้นที่ คลังสินค้า 1-3 ( WAREHOUSE )
ประกาศ เรื่องการออกบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคล
      และยานพาหนะชนิดชั่วคราว ( กรณีเร่งด่วน )
คำขอบัตร/แบบฟอร์มต่างๆ
ระเบียบข้อบังคับเขตปลอดอากรว่าด้วยการ เข้า – ออก และอยู่ในพื้นที่หวงห้าม และพื้นที่ควบคุม ท่าอากาศยานสุวรรณภูม
ใบสมัคร ขออนุญาตนำรถยนต์เข้า-ออก และจอดในอาคารจอดรถยนต์ ณ สำนักบริหารจัดการเขตปลอดอากร ทสภ.
บัตรรักษาความปลอดภัยชนิดชั่วคราว บัตรไม่เกิน 4 เดือน
1. เอกสารแนบ บัตร 4 เดือน
2. ตัวอย่างการพิมพ์จดหมาย ขอทำบัตรบุคคลชั่วคราว 4 เดือน
3. คำขอทำบัตรบุคคลชั่วคราว 4 เดือน
4. บันทึกประวัติ บัตรบุคคลชั่วคราว 4 เดือน
บัตรรักษาความปลอดภัย บัตรบุคคล ชนิดถาวร
1. เอกสารแนบ ทำบัตรคนถาวร
2. ตัวอย่างการพิมพ์จดหมาย ขอทำบัตรคนถาวร
3. คำขอทำบัตรคนถาวร
4 . ตัวอย่างจดหมาย รับรองความประพฤติ
บัตรยานพาหนะและล้อเลื่อน ชนิดถาวร
1. เอกสารแนบ ทำบัตรยานพาหนะฯ ถาวร
2. ตัวอย่างการพิมพ์จดหมาย ขอทำบัตรยานพาหนะฯ ถาวร
3. คำขอทำบัตรยานพาหนะฯ ถาวร
คำร้องขอนำทรัพย์เข้า-ออกในพื้นที่หวงห้ามปลอดอากร ทสภ
1. ขอนำทรัพย์สินเข้า-ออก ( ภาษาไทย )
2. APPLICATION FOR BRING ( English )
บัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลและยานพาหนะชั่วคราว 1 วัน
1. ตัวอย่างการพิมพ์จดหมายขอทำบัตร 1 - 14 วัน
2. แบบคำขอทำบัตรชั่วคราว 1วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน
 
Free Zone Operator © 2006-2012