กระทรวงคมนาคม
Ministry of Transportation

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand PCL

เว็บไซต์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Suvarnabhumi Airport

กรมศุลกากร
The Customs Department

สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Suvarnabhumi Airport Cargo Clearance Customs Bureau

ด่านกักกันสัตว์ทางอากาศ ท่าอากาศยานกรุงเทพ กรมปศุสัตว์
Bangkok Airport Animal Quarantine Station

ด่านอาหารและยา
Food and Drug Administration

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
Department of Agirculture

ด่านตรวจสัตว์น้ำ ท่าอากาศยานกรุงเทพ กรมประมง
Fishery Quarantine

ด่านตรวจสัตว์ป่า ท่าอากาศยานกรุงเทพ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
Wildlife Check Point

สมาคมส่งเสริมการลงทุน
Thailand Board of Investment

สมาคมไทยผู้ประกอบการจัดส่งพัสดุด่วนทางอากาศระหว่างประเทศ
Conference of Asia Pacific Express Carriers

สมาคมผู้รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ
Thai International Freight Forwarders Association (TIFFA)

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
The Thai License Customs Brokers Association

สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย
Thai Airfreight Forwarders Association (TAFA)

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ
Department of Foreign Trade

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
Thai National Shipper’s Council

สมาคมการค้าธุรกิจการบินขนส่งสินค้า
Airline Cargo Business Association (ACBA)

บริษัท การบินไทย จำักัด (มหาชน)
Thai Airways International PCL

บริษัท บางกอกไฟลท์เซอร์วิส จำกัด
Bangkok Flight Services

 
Free Zone Operator © 2006-2012