| ผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 45 คณะ |
หน่วยงานรัฐฯ:บริษัทเอกชน:สถาบันการศึกษา:สื่อมวลชน:สมาคม
:สายการบิน:สถานเอกอัครราชฑูต:ฯลฯ
Date :30-03-2011
การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานบริหารจัดการเขตปลอดอากรและสถานีพักสินค้าบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ภายในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของ ASIAN – PACIFIC POSTAL UNION
Date :25-03-2011
การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานบริหารจัดการเขตปลอดอากรและสถานีพักสินค้าบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ภายในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของโรงเรียนระยองพาณิชยการ
Date :24-03-2011
การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานบริหารจัดการเขตปลอดอากรและสถานีพักสินค้าบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ภายในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Date :22 to 23-03-2011
การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานบริหารจัดการเขตปลอดอากร
ภายในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัท SCHENKER ( Thai ) Ltd.
Date :17-03-2011
การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานบริหารจัดการเขตปลอดอากร ของคณะผู้ประกอบการ K sme 9 กรุงเทพฯ
Date :15-03-2011
การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานบริหารจัดการเขตปลอดอากรและสถานีพักสินค้าบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ภายในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของมหาวิทยาลัยบูรพา
Date :07-03-2011
การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานบริหารจัดการเขตปลอดอากรและสถานีพักสินค้าบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ภายในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
Date :01-03-2011
การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานบริหารจัดการเขตปลอดอากรและสถานีพักสินค้าบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ภายในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
Date :28-05-2009
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จากศูนย์นักลงทุนสัมพันธ์ (ศลส.)ได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสำนักบริหารจัดการเขตปลอดอากร
Date :18-03-2009
คณะสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเข้าเยี่ยมชมเขตปลอดอากร ทสภ.
Date :26-03-2009
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าชมกิจการ ทสภ. และการปฏิบัติงานของเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Date :29-10-2008
ฝ่ายแผนงานและคณะที่ปรึกษา บริษัท MSI (Management Solutions International)ได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Date :28-10-2008
คณะเจ้าหน้าที่ศุลกากร ส่วนควบคุมทางศุลกากร สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสำนักบริหารจัดการเขตปลอดอากร สถานีพักสินค้าบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
Date :24-10-2008
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสำนักบริหารจัดการเขตปลอดอากร และสถานีพักสินค้าบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Date :10-10-2008
คณะบริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสำนักบริหารจัดการเขตปลอดอากร และสถานีพักสินค้าบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Date :17-10-2008
บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสำนักบริหารจัดการเขตปลอดอากร และสถานีพักสินค้าบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Date :16-10-2008
คณะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสำนักบริหารจัดการเขตปลอดอากร และสถานีพักสินค้าบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Date :19-09-2008
คณะท่าอากาศยานภูมิภาคได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสำนักบริหารจัดการเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Date :12-09-2008
คณะสื่อมวลชนในแวดวงโลจิสติกส์ จากประเทศญี่ปุ่นและลาวได้เข้า เยี่ยมชมพื้นที่เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Date :11-09-2008
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Date :11-09-2008
คณะนักศึกษาปริญญาโท ประเทศอเมริกาได้เข้าเยี่ยมชมการฏิบัติงานของสำนักบริหารจัดการเขตปลอดอากร และสถานีพักสินค้าบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Date :10-09-2008
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เข้า เยี่ยมชมการฏิบัติงานของสำนักบริหารจัดการเขตปลอดอากร และสถานีพักสินค้าบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Date :08-09-2008
คณะบริหารธุกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้เข้าเยี่ยมชมการฏิบัติงานของสำนักบริหารจัดการเขตปลอดอากร และสถานีพักสินค้าบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Date :25to29-08-2008
คณะเจ้าหน้าที่ตัวแทนสายการบินลาวได้เข้า เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานสุุวรรณภูมิ
Date :20-08-2008
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Date :13-08-2008
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Date :11-08-2008
คณะเยี่ยมชมจากสมาคมประกันวินาศภัย ได้เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุุวรรณภูมิ
Date :08-08-2008
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้เยี่ยมชมพื้นที่เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Date :10-06-2008
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เยี่ยมชมพื้นที่เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Date :02-05-2008
ฝพค. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Date :22-04-2008
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เยี่ยมชมพื้นที่ภายในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทสภ.
Date :13-03-2008
คณะเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเขตปลอดอากร ทสภ.
Date :22-02-2008
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมพื้นที่เขตปลอดอากร ทสภ.
Date :05-02-2008
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมพื้นที่เขตปลอดอากร ทสภ.
Date :07-01-2008
การเยี่ยมชมพื้นที่เขตปลอดอากร ทสภ. และสถานีพักสินค้าบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Date :19-11-2007
คณะรัฐมนตรีช่วยศุลกากรจีน เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ของสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า ทสภ.
Date :30-10-2007
การเยี่ยมชมพื้นที่เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ SSEB International Airport จากประเทศ Oman
Date :30-10-2007
คณะผู้แทนรัฐบาลประเทศเวียดนาม เข้าเยี่ยมชมพื้นที่เขตปลอดอากร ทสภ. และอาคารคลังสินค้า การบินไทย
Date :20-09-2007
คณะเยี่ยมชมเขตปลอดอากร ทสภ. จากหอการค้าฝรั่งเศส - ไทย และชมรม ACTIM แห่งประเทศไทย
Date :16-08-2007
คณะจากสถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำ ประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมคลังสินค้าการบินไทยในเขตปลอดอากร ทสภ.
Date :26-06-2007
คณะเยี่ยมชมจากกรมการบินพลเรือน เนปาล (CAAN) เข้าเยี่ยมชมพื้นที่เขตปลอดอากร ทสภ.
Date :19-06-2007
คณะเยี่ยมชมจากสมาคมสโมสร นักลงทุน (INVESTOR CLUB ASSOCIATION) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกับสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า ทสภ.
Date :22-06-2007
คณะเยี่ยมชมจากท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบรักษาความปลอดภัยสินค้า เขตปลอดอากร
Date :14-05-2007
บจก. เฟรท ลิ้งค์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานจริงใน CFZ ทสภ.
Date :27-04-2007
คณะเยี่ยมชมจากกรมการบินพาณิชย์อิหร่าน (Civil Aviation of Iran)
Date :03-10-2013
โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ
โครงการบริหารและจัดการเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Top
 
Free Zone Operator © 2006-2012