>> กปน. จับมือ ทอท. วางท่อประธานเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการน้ำประปาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 
 
Date : 10 February 2014

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.30 น. ที่ผ่านมา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการวางท่อประธานเพื่อบริการน้ำประปาให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” โดยมี นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กับนายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง เป็นผู้ลงนาม และการลงนามบันทึกข้อตกลงในระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ “โครงการวางท่อประธานเพื่อบริการน้ำประปาให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฉบับที่ 1” โดยมีนางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และนายวิทยา อินทชิต รองผู้ว่าการการประปานครหลวง เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

      นายเมฆินทร์ เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนามว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการน้ำประปาของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ในปัจจุบันให้ดีขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา ทสภ. ได้รับน้ำประปาจากท่อประธานของ กปน. ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 800 มิลลิเมตรจากถนนลาดกระบังเข้าสู่ถังเก็บน้ำขนาด 40,000 ลูกบาศก์เมตรของ ทสภ. ที่อยู่ในพื้นที่ ท่าอากาศยาน ซึ่งสามารถกับเก็บน้ำไว้ใช้งานได้ประมาณ 2 วัน โดยท่อประปาดังกล่าวได้มีการวางลอดใต้เขื่อนดิน ที่มีความลึกมาก ซึ่งหากเกิดการชำรุด จะต้องใช้ระยะเวลาในการซ่อมแซมมากกว่า 2 วัน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำที่จะให้บริการใน ทสภ. ได้ ดังนั้น ทอท. จึงต้องขอความร่วมมือจากการประปานครหลวง (กปน.) ให้มาดำเนินโครงการวางท่อประธานเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่าการบริการน้ำประปาภายใน ทสภ. จะสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในอนาคตทอท. มีแผนที่จะพัฒนาศักยภาพของ ทสภ. ในระยะที่ 2 ให้มีขีดความสามารถในการให้บริการเพิ่มมากขึ้นจากเดิม 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี โดยโครงการพัฒนาดังกล่าวมีกำหนดแล้วเสร็จในปลายปี 2559 ซึ่งจากการขยายตัวของผู้โดยสารดังกล่าว ทสภ. จึงมีความจำเป็นจะต้องใช้น้ำประปาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ทอท. จึงมีความจำเป็นต้องขอความร่วมมือ กปน. ดำเนินการวางท่อประธานเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถส่งน้ำประปาเข้าสู่ถังเก็บน้ำและโรงสูบจ่ายน้ำที่จะก่อสร้างใหม่ทางด้านทิศใต้ของ ทสภ. ต่อไป

      นายธนศักดิ์ เปิดเผยว่าสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ทาง กปน. จะมีการดำเนินงานวางท่อประธานในเบื้องต้นแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรกเป็นการวางท่อประธานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร จากท่อประธานเดิมในซอยลาดกระบัง 54 (บริเวณหน้าวัดหัวคู้) จนถึงเขตพื้นที่ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมระยะทาง 30 เมตร ในวงเงินงบประมาณ 3 ล้านบาท โดย กปน. และ ทอท. ร่วมกันลงทุนค่าใช้จ่ายฝ่ายละกึ่งหนึ่ง ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการสำรวจและออกแบบ สำหรับในระยะที่ 2 เป็นการวางท่อประธานขนาด 800 และ 1,000 มิลลิเมตร ระยะทาง 420 เมตร เพื่อรองรับการพัฒนา ทสภ. ระยะที่ 2 ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการสำรวจและออกแบบเช่นกัน

      นอกจากความร่วมมือในครั้งนี้แล้ว ในปี 2550 ที่ผ่านมา กปน. และ ทอท. ยังได้ประสานความร่วมมือกัน เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาภายในสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ท่อประปาต้นทางที่ส่งมาจาก กปน. จนถึงถังเก็บน้ำของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่ง กปน. ได้มอบเกียรติบัตร “น้ำประปาดื่มได้” เพื่อยืนยันว่าน้ำประปาที่ให้บริการไปยังอาคาร สำนักงานต่าง ๆ ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีความสะอาด ปลอดภัยตามมาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก และสามารถดื่มได้ทุกจุด

 
 

ที่มาข้อมูล : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

 
Back
 
Free Zone Operator © 2006-2012