อาคารภายในเตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
GH-1 อาคารรักษาการณ์ 1
  Gate house 1
 
CE อาคารตรวจสินค้าขาออก
  Customs Export Clearance building
 
AO-1 อาคารสำนักงานตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ 1
  Agents Office Building 1
 
AO-2 อาคารสำนักงานตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ 2
  Agents Office Building 2
 
AO-3 อาคารสำนักงานตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ 3
  Agents Office Building 3
เขตพื้นที่สาธารณะ

(Public Area)

AO-4 อาคารสำนักงานตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ 4
  Agents Office Building 4
 
P-2 อาคารจอดรถยนต์ 2
  Car Parking Building 2
 
BC-1 อาคารสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า
  Suvarnabhumi Airport Cargo

Clearance Customs Bureau

 
GH-2 อาคารรักษาการณ์ 2
  Gate house 2
 
BFZ อาคารสำนักงานเขตปลอดอากร
  Free Zone Operator building
 
P-1 อาคารจอดรถยนต์ 1
  Car Parking Building 1
 
AC ช่องทางผ่านบุคคล
  Access Control
 
WH-1 อาคารคลังสินค้า 1
  Warehouse 1
 
WH-2 อาคารคลังสินค้า 2
  Warehouse 2
 
S1 อาคารศูนย์บริการเขตปลอดอากร
  Service Center
เขตพื้นที่หวงห้าม

(Restricted Area)

WH-3 อาคารคลังสินค้า 3
  Warehouse 3
 
WH-4 อาคารคลังสินค้าส่วนกลาง
  Cargo Center Warehouse
 
BFS คลังสินค้า BFS
  BFS Cargo Terminal
 
TG คลังสินค้า TG
  TG Cargo Terminal
 
CI อาคารตรวจสินค้าขาเข้า
  Customs Import Clearance Building
 
CP สถานีตรวจสอบสินค้า
  Checking Post
   
 
คลิ๊กค้างเพื่อแสดงรายละเอียด
 
รายละเอียดแต่ละชั้นของ อาคาร B-FZ
 
F8
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
F8
โครงการบริหารและจัดการเขตปลอดอากร
F8
แผนกอำนวยการ
F8
แผนกสินค้าขาเข้า
F8
แผนกสินค้าขาออก
F8
แผนกการตลาด
Airports of Thailand Public Company Limited
Free Zone Operator
Directorate Department
Import Department
Export Department
Marketing Department
F7
แผนกแผนงานบุคคล
F7
แผนกพื้นที่และสิ่งแวดล้อม
F7
แผนกจัดซื้อ
F8
ห้องประชุม
Personnel Department
Area Environment Department
Procurement Department
Conference Room
F6
แผนกบัญชี
F6
แผนกการเงิน
F8
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
F8
แผนกรักษาความปลอดภัย
F8
แผนกแผนงานโครงการ
Accounting Department
Finance Department
Information Technology Department
Security Department
Project Planning Department
F5
บริษัท เดคส์ แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
F8
บริษัท กรุ๊ป เอเวียชั่น จำกัด
F8
บริษัท สยาม คาร์โก้ ลอจีสติกส์ จำกัด
F8
บริษัท สคัสต้อมเคลียแร้นส์ เซอร์วิสเซล จำกัด
F8
บริษัท ทรานสโป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
F8
บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)จำกัด
F8
บริษัท เวิลด์วาย จีเอสเอ (ประเทศไทย)จำกัด
F8
บริษัท กัลฟ์ เอ็กซเพรส ทรานสปอร์ต เอเยนซี่
-
-
-
-
-
-
-
-
F4
บริษัท แอโร โกลเบิล จำกัด
F8
บริษัท เดอะ คาร์โก้ ไฟล้ท์ส จำกัด
F8
บริษัท ดัมโก้ โลจีสติกส์ ประเทศไทย จำกัด
F8
บริษัท อินเตอร์เรพ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
F8
สายการบินกาตาร์ แอร์เวยส์
F8
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
F8
สายการบินเอมิเรตส์ สกายคาร์โก้
-
-
-
-
-
TOT Public Company Limited
EMIRATES SkyCargo
F3
บริษัท เอเชียแอทแลนติกส์ โลจีสติกส์ จำกัด
F8
บริษัท เค-ไมล์ แอร์ จำกัด
F8
บริษัท เอเชี่ยนไฟล้ท์ เซอร์วิส จำกัด
F8
บริษัท เอ็มอินเตอร์คอร์ป โลจีสติกส์ จำกัด
F8
บริษัท แควนตัส แอร์เวย์ส จำกัด
F8
บริษัท ทริปเปิ้ล ไอ จำกัด
F8
บริษัท อับดา คาร์โก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
F8
บริษัท ทราเวล คลินิก เซอร์วิสเซส จำกัด
-
K-Mile Air
-
-
Qantas Freight (British Airways World Cargo)
-
-
-
-
F2
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
F8
บริษัท เอชทีเอ็นเอส (ประเทศไทย) จำกัด
F8
บริษัท ไอแคนทรานสปอร์ตอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
F8
บริษัท เอ็นเอ็นอาร์ โกลบอล โลจีสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
F8
บริษัท เฮอร์ริเทจ ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Airports of Thailand Public Company Limited
-
-
-
-
-
F1
บริษัท สกายล่าร์ แอร์เวย์ส จำกัด
-
-
 
รายละเอียดแต่ละชั้นของ อาคาร BC – 1
 
F3
ส่วนควบคุมทางศุลกากร
F8
ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม
F8
ฝ่ายควบคุมเขตปลอดอากร
F8
ฝ่ายทบทวนหลังการตรวจปล่อย
Customs Control Division
Investigation and Suppression Sub – Division
Free Zone Control Sub – Division
Post Review Sub – Division
F2
ผอ. สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า
F8
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
F8
ฝ่ายบัญชีอากร
F8
ฝ่ายเอกสิทธิ์และส่งเสริมการลงทุน
F8
่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
F8
ธนาคารกรุงเทพ
F8
ธนาคารกรุงไทย
F8
ธนาคารกสิกรไทย
Director of Suvarnabhumi International
Airport Cargo Clearance Customs Bureau
Duty Accounting Sub – Division
Privilege and Investment Promotion Sub-Division
General Administrative Sub – Division
Bangkok Bank Public Co., Ltd.
Krung Thai Bank Public Co., Ltd.
Kasikorn Public Co., Ltd.
F1
ฝ่ายพิธีการกลาง
F8
งานตรวจสินค้าขาเข้า
F8
งานตรวจสินค้าขาออก
F8
งานตรวจสินค้าเร่งด่วน
Customs Formality Sub-Division
Import Inspection Section
Export Inspection Section
Express consignment Inspection Section
 
รายละเอียดแต่ละชั้นของ อาคาร P – 1
 
F2-8
พื้นที่จอดรถยนต์
Parking Area
F1
ศูนย์อาหาร
F8
ร้านสะดวกซื้อ
F8
แผนกงานบัตรควบคุมพื้นที่
Thai Kitchen Canteen
Family Mart Convenient Store
Pass Control Department
 
รายละเอียดแต่ละชั้นของ อาคาร P – 2
 
F3-8
พื้นที่จอดรถยนต์
Parking Area
F2
ฝ่ายของกลางและของตกค้าง
F8
ธนาคารกรุงศรี ฯ
F8
ธนาคารธนชาต
F8
ธนาคารไทยพาณิชย์
F8
เคาน์เซอร์วิส
Seized Goods Office
KrungSri Ayutya Bank PCL.
Thanachart Bank
Siam Commercial Bank PCL
Counter Services
F1
ศูนย์อาหาร
F1
เซเว่น ร้านสะดวกซื้อ
F1
ฝ่ายของกลางและของตกค้าง
Thai Kitchen Canteen
7/Eleven Convenient Store
Siezed and Overtime Good Sub – Division
 
รายละเอียดแต่ละชั้นของ อาคาร CE
 
F2
สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ( BOI )
F2
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
Bereau of Import-Export Commerce
Department of Foreige Tradeministry of Commerce
F1
กรมประมง
F1
ด่านกักกันสัตว์สุวรรณภูมิ
F1
( กรมปศุสัตว์ )
Department of Fisheries ( Fish Inspection Office )
Suvarnabhumi Airport Animal Quarantine
StationAnimal Quarantine
 
รายละเอียดแต่ละชั้นของ อาคาร S1
 
F2
(ศูนย์อาหาร)
F1
แผนกงานบริการ
CANTEEN
Service Department
F1
สำนักงานปฏิบัติการของหน่วยราชการ ( OGAs )
F8
กรมประมง
F8
ด่านตรวจสัตว์ป่า สุวรรณภูมิ
F8
่กรมวิชาการเกษตร
F8
ด่านตรวจสัตว์น้ำ
F8
ด่านกักกันสัตว์ สุวรรณภูมิ
F8
ด่านตรวจพืช ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
F8
กรมประมง ( บริหารงานทั่วไป )
F8
แผนกขนส่ง
F8
แผนกซ่อมบำรุง
-
Import Export Permit Unit
Wildlift Checkpoint
Department of Argriculture
Aquatic Animal Quarantine
Animal Quarantine Station
Suvarnabhumi Airport Plant Quarantine
General Adminiatration Unit
Transport Department
Maintenance Department
 
รายละเอียดแต่ละชั้นของ อาคาร CI
 
F2
ด่านอาหารและยาคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
F2
ด่านตรวจพืช ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
F2
ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา
F2
ด่านกักกันสัตว์ สุวรรณภูมิ
F2
กรมประมง
F2
ด่านตรวจสัตว์ป่าสุวรรณภูมิ
Thai FDA Checkpoint Suvarnabhumi Airport
Suvarnabhumi Airport Plant Quavantine
FDA Laboratory Section
Animal Quarantine
Import Inspection office (Fish Inspection Office)
Wildlife Checkpoint
F1
สำนักงานปฏิบัติการตรวจสินค้าขาเข้า
F8
ศูนย์ตรวจอัญมณี
Import Inspection Operation Area
Jewelry Inspection Center
 
Free Zone Operator © 2006-2012