SAFZ Services  
 
 
งานบริการขนส่ง
 ให้บริการรถบรรทุกขนส่งสินค้าระหว่างอาคาร
   ภายใน ทสภ. แบ่งรถเป็น
4 ประเภท คือ
   - Van Truck
   - Container Truck
   - Transporter Truck
   - Tractor & Dolly
งานบริการให้เช่าพื้นที่
 ให้บริการพื้นที่เช่าในอาคารต่างๆ ดังนี้
อาคาร Agents Office 1-4
อาคาร BFZ
อาคารคลังสินค้า WH 1-3
พื้นที่เช่า Counter Service (ในอาคาร BC-1)
เช่าห้องประชุม 1 , 2 (ในอาคาร B-FZ)
 
 
  Also in this section:  
     
  • Looking for renting out area: Agents Office (AO) | Warehouse (WH) | Free Zone Building (B-FZ)  
     
  • Contact us and get direction to Suvarnabhumi Airport Free Zone  
     
 
Free Zone Operator © 2006-2012