วัตถุประสงค์ที่ให้เช่าห้อง :
เพื่อใช้เป็นสำนักงานดำเนินกิจการรับ-ส่งสินค้า
และพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ
สนใจพื้นที่เช่าอาคารสำนักงาน B-FZ (อาคาร B-FZ)
  สำนักบริหารจัดการเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Free Zone Operator)
  ฝ่ายบริหารพื้นที่และธุรการ(Area Management & Administrative Division)
  แผนกบริหารสิ่งอำนวยความสะดวก
  หน่วยงานอาคารสถานที่
-------------------------------------------------------------------------------
( AO 1-2 ) หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0 2134 1474
( AO 3-4 ) หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02 1341749-50
                 หมายเลขโทรสาร 0 2134 1440
 
Free Zone Operator © 2006-2012