วัตถุประสงค์ที่ให้เช่าห้อง : เพื่อใช้เป็นสำนักงานต่างๆ
สนใจพื้นที่เช่าอาคารสำนักงาน B-FZ (อาคาร B-FZ)
  สำนักบริหารจัดการเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Free Zone Operator)
  ฝ่ายบริหารพื้นที่และธุรการ(Area Management & Administrative Division)
  แผนกบริหารสิ่งอำนวยความสะดวก
  หน่วยงานอาคารสถานที่
-------------------------------------------------------------------------------
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0 2134 1749-50
หมายเลขโทรสาร 0 2134 1440
 
Free Zone Operator © 2006-2012