VAA MENU
พื้นที่สำหรับเพิ่มมูลค่าสินค้า
สิทธิประโยชน์ของเขตปลอดอากร
รายชื่อผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดตั้งเขตปลอดอากร
 
 
พื้นที่สำหรับเพิ่มมูลค่าสินค้า (Value Added Area:VAA)
 
 
เป็นพื้นที่ภายในเขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่อนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการในพื้นที่สามารถประกอบกิจการทางพาณิชยกรรมซึ่งเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าที่กรมศุลกากรพิจารณาอนุญาต ได้แก่
- การค้า
- การแบ่งแยกกอง
- การจัดประเภท
- การคัดเลือก
- การบรรจุ
- การแบ่งบรรจุ
- การบรรจุใหม่
- การปิดฉลากหรือเครื่องหมายอื่นใด
- กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการศุลกากร ณ พื้นที่สำหรับเพิ่มมูลค่าสินค้า (Value Added Area: VAA) เขตปลอดอากรท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.) ได้อำนวยความสะดวกด้วยการจัดตั้ง ศูนย์บริการศุลกากรพื้นที่เพิ่มมูลค่าสินค้า (ศบพส.) ขึ้น ณ อาคารบริการกลาง (S1) ในบริเวณพื้นที่สำหรับเพิ่มมูลค่าสินค้า (Value Added Area: VAA) เพื่อให้บริการศุลกากรแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว สำหรับการนำสินค้าเข้าและออกจากพื้นที่

หน้าที่ของศูนย์บริการศุลกากรพื้นที่เพิ่มมูลค่าสินค้า

ตามคำสั่งสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ 82/2551 ศุนย์บริการศุลกากรพื้นที่เพิ่มมูลค่าสินค้ามีหน้าที่ ดังนี้
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ และ/หรือวางประกันสำหรับสินค้านำเข้าและนำออกจากพื้นที่เพิ่มมูลค่าสินค้า (Value Added Area: VAA)
2. พิจารณาและอนุมัติคำขอยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรขาเข้า และคำร้องเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรในการนำสินค้าเข้า และ/หรือออกจากพื้นที่เพิ่มมูลค่าสินค้า เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3. ควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแล รวมทั้งตรวจปล่อยสินค้านำเข้าในและนำออกจากพื้นที่เพิ่มมูลค่าสินค้า
4. เรียกเก็บภาษีอากรเพิ่มเติม รวมทั้งคำนวณเงินเพิ่ม เบี้ยปรับ และดอกเบี้ย
5. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรทางอิเล็คโทรนิกส์แบบไร้เอกสาร
6. บริการบันทึก และแก้ไขข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
7. เอกสารและออกใบรับรองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เพิ่มมูลค่า

 
 

ขอขอบคุณข้อมูล : http://vaa-csc.blogspot.com

 
 
Free Zone Operator © 2006-2009